Privacy Statement

Versie mei 2018

Disclaimer
Onderstaande informatie is van toepassing op ieder gebruik van onze webpagina www.lagrolaw.nl. Door het gebruik van de website verklaart u deze voorwaarden te hebben gelezen en gaat u ermee akkoord daaraan gebonden te zijn. Hierop is Nederlands recht van toepassing en is de rechtbank Den Haag exclusief bevoegd.

La Gro Advocaten is een maatschap waarvan de leden besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid zijn. Een lijst van vennoten wordt op verzoek toegezonden. La Gro Advocaten is gevestigd in Alphen aan den Rijn en houdt mede kantoor in Den Haag, Gouda en Woerden.

De website van La Gro Advocaten heeft een informatief karakter. Er kunnen op geen enkele manier rechten aan worden ontleend. La Gro Advocaten aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen van het gebruik van de website of van informatie die op de website beschikbaar is.

Intellectuele eigendom
Tenzij anders kenbaar gemaakt, is La Gro Advocaten eigenaar van alle informatie weergegeven op haar website, waaronder begrepen alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

Privacyverklaring
Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en van onze cliënten. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Uitvoeringswet AVG (UAVG) en de Telecommunicatiewet (Tw) stellen.

Wie is verantwoordelijk?
La Gro Advocaten is de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens in de navolgende situaties:

 • De verwerking van persoonsgegevens in het kader van cliëntrelatie met La Gro Advocaten of potentiële cliënten met wie La Gro Advocaten contact heeft gelegd of contact wenst te leggen;
 • De verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website(s) van La Gro Advocaten;
 • De verwerking van persoonsgegevens van ontvangers van promoties, nieuwsbrieven en commerciële e-mails van La Gro Advocaten;
 • De verwerking van alle andere persoonsgegevens met betrekking tot personen die contact opnemen met La Gro Advocaten.

Voor partners, werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten, student-stagiaires, en sollicitanten van La Gro Advocaten is een ander beleid van toepassing.

Wat voor soort persoonsgegevens verwerkt La Gro Advocaten?
La Gro Advocaten verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan La Gro Advocaten hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan de website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die La Gro Advocaten heeft mogen ontlenen aan andere bronnen, zoals Social Media platforms. Het gaat om de navolgende soorten persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens door u verstrekt;
 • Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën:
 • Persoonsgegevens verkregen uit andere openbare bronnen zoals Social Media platforms en openbare registers.

De website van La Gro Advocaten bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en Social Media buttons. La Gro Advocaten is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of de diensten van betreffende Social Media platforms. Evenmin is La Gro Advocaten verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en Social Media platforms.

Doeleinden
La Gro Advocaten gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u La Gro Advocaten een opdracht hebt verstrekt tot het leveren van onze diensten;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Het onderhouden van contact met u;
  Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons cliëntsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en seminars en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd.
 • Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties;
 • Het uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het maken van gebruikersstatistieken van de website van La Gro Advocaten;
 • Toegangscontrole en bedrijfsbeveiliging bij bezoek aan onze kantoren door middel van registratie van uw naam en het maken van camerabeelden bij de entree van onze gebouwen. Camerabeelden worden in beginsel na 31 dagen vernietigd.

Gronden van de verwerking van persoonsgegevens
La Gro Advocaten verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op grond van een van de rechtsgronden genoemd in artikel 6 lid 1 AVG. De navolgende gronden zijn specifiek van toepassing:

 • Toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG)
  Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.

 • Uitvoering van de overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG)
  Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van onze diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.
 • Wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG)

 • Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG)
  La Gro Advocaten gebruikt bijvoorbeeld uw contactgegevens om u op de hoogte te houden via nieuwsbrieven, commerciële e-mails en/of uitnodigingen voor seminars en events.

Verwerkers

La Gro Advocaten schakelt voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) in die in opdracht van La Gro Advocaten de persoonsgegevens verwerken. La Gro Advocaten sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de AVG.

La Gro Advocaten werkt bijvoorbeeld met ICT-dienstverleners die software (software as a service) of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven en commerciële e-mails.

Persoonsgegevens delen met derden
Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.

In onder meer de volgende gevallen worden persoonsgegevens aan derden verstrekt:

Indien een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen.

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Hierop bestaat één uitzondering. Soms organiseren wij met een andere organisatie een gezamenlijke activiteit, zoals een event of seminar. In dat geval worden uitsluitend de noodzakelijke contactgegevens uitgewisseld.

Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van onze onderneming of de verkoop van (een deel van) onze onderneming.

Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER
In bepaalde gevallen is het nodig om de persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dat kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval noodzakelijk zijn – bij de behandeling van uw dossier door een aldaar gevestigde expert – bij de uitvoering van uw overeenkomst

Bewaartermijn
La Gro Advocaten bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
La Gro Advocaten zorgt voor passende technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in overeenstemming met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Gebruik van cookies
Wij maken op onze website gebruik van technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Bij het eerste bezoek aan de website wordt via een melding in het beeldscherm uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd voor het gebruik van deze cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U hebt altijd de mogelijkheid om cookies weer van uw harde schijf te verwijderen. Daarnaast kunt u cookies uitschakelen via uw browser. Zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, overgebracht naar Google. Google slaat dit op servers in de Verenigde Staten op. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de websites aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Vragen of klachten?
Iedere persoon kan op basis van de AVG bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u in bepaalde gevallen het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact op via telefoonnummer 0172-503250 of email@lagrolaw.nl.

Wijzigingen in de Privacy Statement
La Gro Advocaten behoudt zich het recht voor om deze ‘privacy statement’ op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen.


Bel, app of mail ons. Wij komen graag langs.

0172-503250
Meer contact