Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bij overeenkomsten met La Gro Advocaten, gevestigd te Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden; op 28 augustus 2015 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Den Haag onder nummer 54/2015.

Artikel 1

1.1
La Gro Advocaten is een maatschap waarvan de leden besloten vennoot- schappen met beperkte aansprakelijkheid zijn. Een lijst van vennoten wordt op verzoek toegezonden. La Gro Advocaten is gevestigd in Alphen aan den Rijn en houdt mede kantoor in Gouda en Woerden.

1.2
De opdrachtgever is iedere persoon ten behoeve van wie of in wiens opdracht La Gro Advocaten werkzaamheden verricht.

1.3
Indien werkzaamheden worden verricht voor meerdere opdrachtgevers, dan wel de opdracht wordt verstrekt door meerdere opdrachtgevers, zijn al deze opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van hun verplichtingen jegens La Gro Advocaten.

Artikel 2

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van La Gro Advocaten en op alle opdrachten die de opdrachtgever aan de maatschap, de afzonderlijke leden van de maatschap of aan werknemers van het kantoor of andere aan het kantoor verbonden derden verstrekken.

2.2
Alle opdrachten worden uitsluitend voor en namens de maatschap aanvaard. Dit geldt ook wanneer de opdrachtgever zijn opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaald persoon. Het bepaalde in de artikelen 7:404, 407 lid 2 en 409 lid 1 BW wordt buiten toepassing verklaard.

2.3
Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de vennoten van La Gro Advocaten, de bestuurders en (middellijke) aandeelhouders van de onder 1 hiervoor genoemde besloten vennootschappen en van al degenen die als werknemer, opdrachtnemer of anderszins voor de maatschap werkzaam zijn.

Artikel 3

3.1
La Gro Advocaten zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal (behoudens in geval van deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van La Gro Advocaten voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

3.2
Indien de ingeschakelde derde een in het buitenland gevestigde advocaat betreft, geldt de opdrachtgever als opdrachtgever van deze derde.

Artikel 4

4.1
Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen vervalt na het verloop van vijf jaar na de aanvang van de dag, volgende op die, waarop de werkzaamheden zijn geëindigd. De werkzaamheden van La Gro Advocaten worden ten laatste geacht te zijn geëindigd op de datum van de schriftelijke mededeling dat het dossier gesloten is, dan wel – indien dit eerder geschiedt – op de datum van verzending van de laatste declaratie.

4.2
Iedere aansprakelijkheid van La Gro Advocaten voor schade, kosten of vergoedingen van welke aard ook en uit welke hoofde ook zal voorts zijn beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.

4.3
Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid voor schade, kosten of anderszins beperkt tot het in totaal door La Gro Advocaten in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak. In dat geval is iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, winstderving, verlies of gemiste kansen uitgesloten.

Artikel 5

5.1
Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand aan het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door La Gro Advocaten vast te stellen uurtarieven.

5.2
La Gro Advocaten is gerechtigd bedragen die ten behoeve van de opdrachtgever onder de Stichting Beheer Derdengelden La Gro Advocaten worden gestort, te verrekenen met bedragen die zij van de opdrachtgever tegoed heeft, ongeacht of deze bedragen opeisbaar zijn. Zowel de opdrachtgever als genoemde Stichting geven hiervoor toestemming. Dit beding strekt mede ten behoeve van de Stichting voornoemd. La Gro Advocaten zal met de opdrachtgever schriftelijk overeenkomen op welk bedrag en op welke declaratie(s) de verrekening betrekking heeft.

Artikel 6

La Gro Advocaten verwerkt in haar administratie gegevens van opdrachtgevers als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. La Gro Advocaten stelt deze gegevens niet om commerciële doeleinden ter beschikking aan derden. Door zijn e-mailadres aan La Gro Advocaten bekend te maken, wordt de opdrachtgever geacht akkoord te gaan met elektronische communicatie, ook voor marketingdoeleinden van La Gro Advocaten. De cliënt heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming voor het gebruik van zijn persoonsgegevens in te trekken.

Artikel 7

De rechtsverhouding tussen La Gro Advocaten en de opdrachtgever is onderworpen aan het Nederlandse recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.

La Gro Advocaten is een maatschap, die mede beroepsvennootschappen omvat.
La Gro Advocaten is a partnership which includes professional corporations.

Download hier de Algemene voorwaarden

Bel, app of mail ons. Wij komen graag langs.

0172-503250
Meer contact