10 juli 2018

Uitbreiding geboorteverlof

Op 14 juni 2018 heeft Minister Koolmees een nader rapport over Wetsvoorstel invoering extra geboorteverlof ingediend bij de Tweede Kamer. In dit wetsvoorstel is een verlenging van het geboorteverlof voor partners opgenomen, evenals een verlenging van het adoptie- en pleegzorgverlof.

Verlof in verband met geboorte

Op dit moment heeft de werknemer na de bevalling van zijn partner recht op geboorteverlof met behoud van loon voor de duur van twee dagen waarop hij arbeid verricht. Het wetsvoorstel beoogt het geboorteverlof met behoud van loon te verlengen naar eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. Bij een fulltime dienstverband heeft de werknemer dus recht op vijf dagen doorbetaald geboorteverlof.

Daarnaast wordt met het wetsvoorstel een aanvullend geboorteverlof ingevoerd voor de duur van vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur. Gedurende deze vijf weken heeft de werknemer recht op een uitkering. Het aanvullend geboorteverlof kan binnen zes maanden na de dag van de bevalling worden opgenomen.

Het aanvullend geboorteverlof wordt betaald door het UWV; de werkgever betaalt het loon dus niet door. De uitkering bedraagt 70% van het (maximale) dagloon. De wetgever is van mening dat van de werknemer een financiële bijdrage mag worden verwacht bij het opnemen van dit geboorteverlof. Deze financiële bijdrage bestaat uit de terugval in inkomsten. Dat benadrukt dat het een bewuste keuze van de werknemer moet zijn om aanvullende geboorteverlof op te nemen.

De eerste verlofperiode van eenmaal de wekelijkse arbeidsduur is onvoorwaardelijk: deze periode is immers vooraf goed aan te geven. Voor het aanvullende verlof geldt dat dit binnen een ruime periode van zes maanden kan worden opgenomen. Daarom is het redelijk om de werkgever de mogelijkheid te geven om in overleg met de werknemer de invulling van het verlof te wijzigen wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. De duur van het verlof kan niet worden aangepast; alleen de wijze waarop het wordt ingezet.

Op grond van de huidige wetgeving kan de werknemer drie dagen ouderschapsverlof opnemen binnen de eerste vier weken na de thuiskomst van het kind. Dit recht komt te vervallen, omdat het geboorteverlof is uitgebreid.

Verder geldt dat van het recht op geboorteverlof niet ten nadele van de werknemer mag worden afgeweken.

Adoptie- en pleegzorgverlof

Adoptie- of pleegouders hebben op dit moment recht op vier weken verlof zonder behoud van loon wanneer zij een kind adopteren of een pleegkind in hun gezin opnemen. Gedurende deze periode kunnen zij een uitkering ter hoogte van het (maximale) dagloon ontvangen.

Nu het geboorteverlof wordt uitgebreid tot een periode van zes weken, is de wetgever voornemens ook het adoptie- en pleegzorgverlof uit te breiden tot zes weken. De uitkering blijft ongewijzigd. Dit komt overeen met het zwangerschaps- en bevallingsverlofuitkering.

Inwerkingtreding

Wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen, zal het recht op geboorteverlof gefaseerd in werking treden. Per 1 januari 2019 zal het geboorteverlof met behoud van loon worden uitgebreid naar eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. Het aanvullende geboorteverlof van vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur treedt op 1 juli 2020 in werking. De verlenging van het adoptie- en pleegzorgverlof zal op 1 januari 2019 in werking treden en geldt ten aanzien van kinderen die op of na 1 januari 2019 worden opgenomen in het gezin.

Meer informatie

Heeft u vragen over bovenstaand onderwerp? Neemt u dan vrijblijvend telefonisch (via telefoonnummer 0172-503235) of per e-mail (gzuidgeest@lagrolaw.nl) contact op met Gerard Zuidgeest van de sectie Arbeidsrecht van La Gro Advocaten.