13 juli 2017

Praktische overzichtsuitspraak Afdeling over ladder voor duurzame verstedelijking

Op 28 juni 2017 heeft de Afdeling een praktische overzichtsuitspraak gewezen over de ladder voor duurzame verstedelijking.

Als reden voor het wijzen van de overzichtsuitspraak verwijst de Afdeling naar de nieuwe ladder die op 1 juli jl. in werking is getreden (voor meer informatie over de wijzingen zie: artikel). Een deel van de omvangrijke jurisprudentie die reeds is gewezen over de ladder zal ook van kracht blijven voor de nieuwe ladder. Om de rechtspraktijk meer houvast te bieden heeft de Afdeling deze overzichtsuitspraak gewezen waarin de hoofdlijnen van de rechtspraak over de ladder zijn opgenomen.

Inhoud overzichtsuitspraak
Gelet op de omvang van de overzichtsuitspraak voert het te ver om de uitspraak hier inhoudelijk te behandelen zodat slechts een overzicht wordt gegeven van de onderwerpen die worden behandeld in de uitspraak:

 • Inhoud, aard, doel en strekking van artikel 3.1.6 lid 2 en 3 Bro;
 • Hoofdlijnen van de wijziging van de Ladder per 1 juli 2017;
 • Behoeftetoets buiten de Ladder om;
 • Reikwijdte van artikel 3.1.6 lid 2 en 3 Bro;
 • Uitleg van het begrip ‘stedelijke ontwikkeling;
 • Uitleg van het begrip ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling;
 • Reikwijdte van het onderzoek naar, het overleg over, en de beschrijving van de behoefte aan een bepaalde nieuwe stedelijke ontwikkeling;
 • Eisen die worden gesteld aan de beschrijving van de behoefte aan de voorgenomen nieuwe stedelijke ontwikkeling;
 • Uitleg van het begrip ‘bestaand stedelijk gebied’
 • Rechterlijke toetsing van de beschrijving van de behoefte;
 • Toepassing van het relativiteitsvereiste in verband met het bepaalde in artikel 3.1.6 lid 2 en 3 Bro.

De uitspraak bevat een duidelijk overzicht met verwijzingen naar eerdere uitspraken van de Afdeling. Zo noemt de Afdeling ook expliciet de uitgangspunten die de Afdeling toetst aan de ladder in het geval van stedelijke ontwikkelingen.
Al met al een praktische en lezenswaardige uitspraak voor de omgevingsrechtpraktijk.

De Afdeling wees reeds eerder een handige overzichtsuitspraak over planschade
Wellicht een trend die de Afdeling door gaat zetten?

Meer informatie?
Heeft u vragen over deze uitspraak of de ladder voor duurzame verstedelijking? Neemt u gerust vrijblijvend contact op met mr. Evelien Braad via ebraad@lagrolaw.nl of via 0172-503250.